Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4483/17)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάρος,  16/08/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Ταχ. Δ/νση:
Παροικία Πάρου
  Ταχ. Κωδ.:
84400
  Τηλέφωνο
22843-60132
  Fax:
22840-22078
  Ε-mail:
                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4483/17)

Ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο του Ν. 4483/2017 ανακοινώνει την νέα ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις που είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους πολίτες έχουν οφειλές βεβαιωμένες ή που θα βεβαιωθούν έως τέλος Σεπτεμβρίου 2017 καθώς τους απαλλάσσει  έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις.  Αποτελεί δε ευκαιρία διόρθωσης  για όσους έχουν διαφορές στις δηλωθείσες επιφάνειες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης χωρίς να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου και αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα πενταετίας. 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017), μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Προθεσμία αίτησης: Εντός 4 μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης 31.07.2017)

Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017).
Στη ρύθμιση  μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.  Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Η ρύθμιση υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006 που είναι:
α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,  β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. 

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την κάθε μια ξεχωριστή υπόθεση  παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου  Τηλ 2284 360 124 και 2284 360 125Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ


Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε μορφή .pdf ΕΔΩ!!!

                

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ο Δήμαρχος Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες

Συνέντευξη του Δημάρχου Πάρου κ.Μάρκου Κωβαίου για τις Ανεμογεννήτριες, στις 10/08/2017 και την εκπομπή :

Η Τρόικα του ΑΘΗΝΑ 9.84


Athina 9,84 Πάρος, 10/08/2018. Συνέντευξη Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου στο Αθήνα 9,84 και την εκπομπή "Η τρόικα του Αθήνα 9,84" για τις ανεμογεννήτριες

Είναι καθολική απόφαση του νησιού, όλοι οι κάτοικοι και οι φορείς είναι εναντίον της εγκατάστασης των βιομηχανικού τύπου ανεμογεννητριών στη Πάρο. 'Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 7,000 υπογραφές σε σύνολο 13,000 ατόμων, αν φανταστείτε ότι συχνά ένα άτομο εκπροσωπεί μία οικογένεια, είναι σχεδόν  το 100% του πληθυσμού.

Το εργοστάσιο που σήμερα και ηλεκτροδοτεί 9 κυκλαδονήσια, θα λειτουργεί παράλληλα με τις ανεμογεννήτριες. Αν μας έλεγαν να πάμε σε εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που να καλύπτει το νησί και να δίναμε και το ποσοστό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δε θα ήμασταν εναντίον. Δεν είμαστε ενάντια στις ανεμογεννήτριες, ήμαστε αντίθετοι στα Βιομηχανικού Τύπου Αιολικά Πάρκα. Υπάρχουν ήδη τέσσερις ανεμογεννήτριες στο νησί μας,  μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριες που ηλεκτροδοτούν μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, σπίτια κλπ. 

Από το 2018 προβλέπεται να είμαστε διασυνδεδεμένοι με το κεντρικό δίκτυο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι  ότι στη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  αναφέρει ότι η φέρουσα ικανότητα του νησιού όταν είμαστε συνδεδεμένοι είναι  104 ανεμογεννήτριες, ενώ όταν συνδεθούμε δε υπάρχει περιορισμός. Στις Κυκλάδες με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και τις αυστηρές απαγορεύσεις στη δόμηση, επιχειρείται στους λόφους των 200 μέτρων περίπου, να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες που ξεπερνάνε τα 100 μέτρα. Την ίδια στιγμή δεν έχουν εξεταστεί άλλες μορφής παραγωγής "καθαρής" ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν εξεταστεί, όπως τα ηλιακά πάρκα που υπάρχουν ήδη και σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες καλύπτουν το 20% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για το νησί της Πάρου.

Το κόστος είναι πολλαπλάσιο από τη χρήση αιολικής ενέργειας. Η χώρα αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα  με 0,8 από τη Βουλγαρία και άλλες γειτονικές χώρες και μας κοστίζει 1,5 ευρώ, ενώ με τη χρήση των ανεμογεννητριών θα μας κοστίζει 5.

Πρέπει να αποφασίσει η χώρα και η Ευρώπη πως θα αξιοποιήσει κάθε κομμάτι γης. Εμείς ως Δήμος έχουμε αποφασίσει ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το νησί μας, που καθορίζει ποιά ζώνη είναι βιομηχανική, ποιά τουριστική, ποιά χαμηλής όχλησης, κλπ . Θα μπορούσε και η χώρα να αποφασίσει ότι αυτά τα κομμάτια γης, τα Κυκλαδονήσια, είναι για την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, που συμβάλει τα μέγιστα στον κρατικό προϋπολογισμό και η παραγωγή της "καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας να γίνει σε άλλα κομμάτια της Ελλαδικής γης που δεν είναι αξιοποιημένα με αυτόν τον τρόπο. Συγχρόνως υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας που δε προσβάλλουν το περιβάλλον όπως η κυματική ενέργεια, η γεωθερμία, ο ήλιος κλπ.

Αυτή τη στιγμή γίνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης, σε ένα έργο που είναι κοινό για 4 δήμους Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο. Με τη συμπαράσταση της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Αιγαίου και με κοινό δικηγόρο,  έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε εναντίον της υλοποίησης ενός έργου που βρίσκει αντίθετη τη κοινωνία των νησιών μας.

Άποψή μου είναι και πιστεύω ότι εκφράζω όλη τη τοπική κοινωνία ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να διαφυλάξουμε τη πολιτιστική κληρονομιά αιώνων και το μοναδικό φυσικό μας περιβάλλον ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουμε το κόστος στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση που καταργηθεί η σημερινή επιδότηση που ισχύει για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Καλή σας μέρα και σας περιμένουμε στο νησί μας που θέλουμε να το διατηρούμε παραδοσιακό, να έχει τις ομορφιές του, για να μπορούμε όλοι μαζί να το απολαμβάνουμε.